25 września 2022 / September 25th, 2022

Regulamin konkursu przy Wielkim Plebiscycie Maratonu

REGULAMIN KONKURSU (Konkurs Wielkiego Plebiscytu Maratonu) (dalej: „Regulamin”)

§1

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152754, REGON: 015438288, NIP: 9521913280 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w konkursie są: FUNDATOR (dalej: „Fundator”).
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na stronie www.maratonwarszawski.com.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1.1 akceptacja niniejszego Regulaminu,

1.2 oddanie ważnego głosu w Wielkim Plebiscycie Maratonu we wszystkich kategoriach organizowanym przez Organizatora,

1.3 odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jaki jest Twój pomysł na hasło promocyjne 42. Maratonu Warszawskiego?”

1.4 uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem hasła stanowiącego przedmiot konkursu i przenosi prawa autorskie nieodpłatnie na rzecz Organizatora.

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

2.1 posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.2 spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu,

2.3 dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą technologii Java Script oraz Cookies,

2.4 dysponuje połączeniem z siecią internetową,

2.5 posiada poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie zpowszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3

PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zgłoszenia są przyjmowane od 25.03.2020 r. do 30.04.2020 r. do godz. 23:59.
 2. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, jednak nie częściej niż jedno dziennie. W wypadku, gdy Uczestnik dokona więcej zgłoszeń, Organizator nie dopuści do konkursu takiego dodatkowego zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zgłosi swoje uczestnictwo w formularzu konkursowym zamieszczonym w „Wielkim Plebiscycie Maratonu” znajdującym się na stronie internetowej www.maratonwarszawski.com/wielki-plebiscyt-maratonu/
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzą trzy osoby oddelegowane przez Organizatora.
 6. Komisja, spośród dokonanych zgłoszeń nagrodzi łącznie 42 osoby, które podadzą najciekawsze według uznania Komisji odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1.3.
 7. Komisja Konkursowa wybierze 42 zwycięzców, biorąc pod uwagę:

7.1 poprawność zgłoszenia konkursowego,

7.2 spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie określonych w Regulaminie,

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników konkursu nastąpi do 10.05.2020 r.

§4

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody w konkursie stanowić będą:

Komiks „Mój nowojorski maraton” – 3 sztuki

Książka „Północ” – autor Scott Jurek – 3 sztuki

Kubki pamiątkowe – 12 sztuk

Leksykon Polskich Maratończyków  – 24 sztuki

 

Jedna osoba otrzyma jedną nagrodę.

 1. Szacunkowa wartość nagród wynosi:

Komiks „Mój nowojorski maraton – 40 zł

Ksiażka „Północ – autor Scott Jurek – 40 zł

Notes „Maraton Warszawski” – 20 zł

Kubek pamiątkowy – 20 zł

Leksykon Polskich Maratończyków – 129 zł

 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

3. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 – t.j.), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody (rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu.

4. Lista osób nagrodzonych w niniejszym konkursie zostanie podana na stronie www.maratonwarszawski.com w dniu 10 maja 2020 roku.

5. Osoba nagrodzona zobowiązana zgłosić się do Organizatora do dnia 24 maja 2020 roku do godziny 23:59 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: plebiscyt@maratonwarszawski.com zawierającej imię i nazwisko, adres wysyłki nagrody oraz kontaktowy numer telefonu

6. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku nie wysłania wiadomości e-mail do organizatora w terminie do dnia 24 maja 2020 roku godziny 23:59

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.

8. Laureat otrzymuje nagrodę drogą pocztową pod adres wskazany w wysłanej wiadomości e-mail do Organizatora

9. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać w formie pisemnej i kierować pod adres: Fundacja „Maraton Warszawski” ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną – e-mailem, pod adres info@maratonwarszawski.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię/ nazwisko;

adres do korespondencji;

adres e-mail;

opis i powód reklamacji;

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora;

przytoczenie w okoliczności faktycznych bądź prawnych uzasadniające żądanie.

4. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych wskazanych powyżej reklamacja pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6

DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, że w stosunku do przekazywanych danych osobowych („Dane Osobowe”) pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”).
 2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, numer IP.
 3. Celem przetwarzania danych przez Organizatora jest wyłonienie zwycięzcy konkursu.
 4. Organizator będzie przetwarzał powierzone mu Dane Osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od wyłonienia laureatów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po osiągnięciu celu Umowy Organizator usuwa lub wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w razie zaistnienia niezależnych od niego okoliczności powodujących niemożność jego przeprowadzenia. Okolicznościami, o których mowa powyżej są: siła wyższa, wycofanie się sponsora, zmiana przepisów prawnych regulujących niniejszy konkurs, nie dojście do skutku któregokolwiek z biegów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odwołania konkursu Organizator zobowiązuje się do poinformowania o jego odwołaniu w sposób i w formie, w jakim został on ogłoszony.
 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres Fundacja Maraton Warszawski ul. Grochowska 8 c, 04-217 Warszawa.