25 września 2022 / September 25th, 2022

Regulamin Wielkiego Plebiscytu Maratonu

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w „Wielkim Plebiscycie Maratonu” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152754, REGON: 015438288, NIP: 9521913280 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§2 Cel Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w kategoriach:

Wydarzenie, które zrewolucjonizowało maraton;

Maratonka Wszechczasów;

Maratończyk Wszechczasów;

Osobowość Maratonu Wszechczasów;

Osobowość Polskiego Maratonu Wszechczasów.

2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.

2.1 Głosowanie internetowe trwać będzie do godziny 23:59 dnia 30 kwietnia 2020 roku.

2.2 Laureata w kategorii „Osobowość Polskiego Maratonu Wszechczasów” wyłoni powołany przez Organizatora Panel Eskpertów.

2.3 Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się na portalu www.maratonwarszawski.com w dniu 5 maja 2020 roku

 

§3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które do dnia 30 kwietnia 2020 roku oddadzą ważny głos poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do głosowania tj. wskażą po jednej, dwie lub trzy nominacje w każdej z kategorii (możliwe jest głosowanie tylko raz na każdą z kategorii w ciągu okresu 24 godzin).

§4 Komisja

 1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny Plebiscytu.
 2. W skład Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu wchodzą 3 osoby oddelegowane przez Organizatora.
 3. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.maratonwarszawski.com

§5 Nagrody

Uczestnicy, którzy oddadzą ważny głos na każdą z kategorii, mogą wziąć również udział w konkursie „Konkurs Wielkiego Plebiscytu Maratonu”, do którego obowiązuje oddzielny regulamin dostępny na stronie https://maratonwarszawski.com/regulamin-konkursu-przy-wielkim-plebiscycie-maratonu/

§6 Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że w stosunku do przekazywanych danych osobowych („Dane Osobowe”) pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”).
 2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje dane osobowe, w szczególności numer IP oraz dane identyfikacyjne Uczestnika.
 3. Celem przetwarzania danych przez Organizatora jest weryfikacja oddanego głosu w zakresie umożliwiającym wyłonienie laureatów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał powierzone mu Dane Osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od wyłonienia laureatów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po osiągnięciu celu Umowy Organizator usuwa lub wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w plebiscycie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Tytuł „Wydarzenia Wszechczasów”, „Maratonki Wszechczasów”, „Wielkiego Maratończyka Wszechczasów” oraz „Osobowości Maratonu Wszechczasów” otrzymują kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
 2. Tytuł „Osobowość Polskiego Maratonu Wszechczasów” otrzyma kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów od Panelu Ekspertów powołanych przez Organizatora:
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1 problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

2.2 udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

2.3 przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.